Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

 • Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 1754/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

  Cập nhật ngày

  Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 1754/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố. ...
 • Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 6048/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  Cập nhật ngày

  Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 6048/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Tải Quyết...
 • Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 5545/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh

  Cập nhật ngày

  Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 5545/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam được chuẩn hóa...
 • Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 3132/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Nam

  Cập nhật ngày

  Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 3132/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu Nam được chuẩn hóa...
 • Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 2103/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  Cập nhật ngày

  Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 2103/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp được chuẩn hóa tại Thành...
 • Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 875/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

  Cập nhật ngày

  Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyêt định số 875/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố được chuẩn hóa...