Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

« Quay lại

Hỗ trợ doanh nghiệp nông nghiệp tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ lãi vay

(HCM CityWeb) – Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thành phố, UBND TPHCM đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng Sở, ngành và đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các doanh nghiệp biết và thực hiện về Chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23-2-2016.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được giao hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng các phương án, dự án sản xuất để tiếp cận với các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; xây dựng hệ thống quản lý thực hiện, hỗ trợ lãi vay theo chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020…

Hội Nông dân thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập huấn nội dung hỗ trợ của Quyết định số 04 đến hội viên, xã viên hợp tác xã, tổ viên tổ hợp tác; phối hợp cùng các quận, huyện, xã phường thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn vay và được hỗ trợ lãi vay theo quy định; xem xét đưa kết quả thực hiện phê duyệt hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 04 là một trong những chỉ tiêu bổ sung nhằm đánh giá công tác thi đua tại các chi, hội trực thuộc.