Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Lĩnh vực Quy hoạch Lĩnh vực Quy hoạch

 • Thủ tục chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu...
 • Thủ tục có ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình (lập mới và điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng không phải lập quy hoạch chi tiết)

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam...
 • Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu...
 • Thủ tục thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý...
 • Thủ tục thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý...
 • Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban Quản lý Khu...
 • Thủ tục trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

  Cập nhật ngày

  a) Trình tự thực hiện: - Bước 1 : Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Văn phòng Ban...