Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Hoạt động nội bộ Hoạt động nội bộ

Thông tin bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả BQL Khu Nam

Ngày 30/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 2002/UBND-VP về việc chính thức vận hành hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Theo đó, Kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2016 chính thức đưa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh đi vào hoạt động theo phương án lần lượt từng cơ quan, đơn vị theo kế hoạch chi tiết đính kèm. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ phận tiếp nhận và trà kết quả tập trung cấp tỉnh trong việc hỗ trợ tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ quan không có nhân sự biệt phái phải cử người có đủ tiêu chuẩn đã quy định trong Đề án (như đối với công chức biệt phái) đến làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung để thực hiện nhiệm vụ đến khi mô hình đi vào hoạt động ổn định.

- Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định; phối hợp với các cơ quan Báo, Đài để tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành phục vụ cho việc niêm yết, công khai, trong đó, cần cập nhật thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết theo Quyêt định số 167/QĐ- UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên cập nhật, tập huấn cho đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Sở Thông tin -Truyền thông khẩn trương hoàn thành và đảm bảo hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ Đề án một cửa tập trung cấp tỉnh đi vào hoạt động ổn định.

- Do điều kiện cơ sở vật chất tại địa điểm phục vụ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh và thực tế số lượng công dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe mô tô hạng A1 quá lớn, trước mắt vẫn duy trì điểm tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe tại số 566, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa theo tinh thần công văn số 1884/UBND-VP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh.

- Đề nghị Giám đốc Thư viện tỉnh có sự phối hợp, hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh trong quá trình tổ chức và hoạt động.

- BQL Khu Nam có trách nhiệm tuyên truyền tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.