Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Hoạt động nội bộ Hoạt động nội bộ

Thông tin Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả (Bộ phận 1 cửa) của Ban Quản lý Khu Nam

Ban Quản lý Khu Nam cung cấp thông tin về Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả (Bộ phận 1 cửa) của Ban Quản lý Khu Nam

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thảo

Chức vụ: Cán sự

Đơn vị công tác: Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam

Số điện thoại: (08).22.455.107 – (08).22.455.137

Email: ntbthao.bqlkn@tphcm.gov.vn