Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Hoạt động nội bộ Hoạt động nội bộ

Tình hình đầu tư xây dựng các khu đô thị thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Nam, nhiệm vụ công tác trọng tâm 5 năm (2016-2020) và năm 2016

BÁO CÁO

Về tình hình đầu tư xây dựng các khu đô thị thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Nam, nhiệm vụ công tác trọng tâm 5 năm (2016-2020) và năm 2016
 

Năm 1997 Thủ tướng ban hành Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 thành lập Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý Khu Nam). Đây là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để thực hiện quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố (phạm vi 2.975 ha).

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam Thành phố năm 1998, điều chỉnh bổ sung lần 1 năm 2006, lần 2 năm 2008.

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 79/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Khu Nam có nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng các khu đô thị sau:    Khu đô thị mới Nam Thành phố:    2.975 ha

  •  Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển:    349 ha
  •  Khu Đại học Hưng Long:    511 ha
  •  Khu công viên, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, đô thị sinh thái Nam Thành phố:    211 ha
  •  Khu đô thị cảng Hiệp Phước:    3.912 ha

Ban Quản lý Khu Nam báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các Khu đô thị nêu trên, xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm 5 năm (2016 - 2020) và năm 2016 như sau:

Đính kèm nội dung văn bản số: 05 /BC-BQLKN