Danh mục chính

Thư viện hình ảnh Thư viện hình ảnh

BQL Khu Nam
BQL Khu Nam BQL Khu Nam

Hoạt động nội bộ Hoạt động nội bộ

Kết quả thực hiện công tác tổ chức Nhà nước 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2019

Thực hiện nội dung hướng dẫn của Sở Nội vụ về chế độ thông tin báo cáo và xây dựng kế hoạch công tác tại Công văn số 474/SNV-VP ngày 26 tháng 4 năm 2010; Công văn số 118/SNV-VP ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Sở Nội vụ về điều chỉnh thời gian thực hiện chế độ báo cáo và xây dựng kế hoạch công tác, Ban Quản lý Khu Nam báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức Nhà nước 6 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019, như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

1. Lĩnh vực tổ chức nhà nước

a) Công tác cải cách hành chính

Xây dựng và triển khai thực hiện: Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch duy trì, mở rộng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN  ISO 9001 năm 2019. Ban hành Mục tiêu chất lượng trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 năm 2019.

Thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy pháp luật kỳ 2014 - 2018 trên địa bàn Thành phố, Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018, Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2019, báo cáo rà soát các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở cơ quan Ban Quản lý Khu Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đề xuất danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể phân cấp cho địa phương quyết định, rà soát đánh giá mức độ tác động đến nội dung phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất nội dung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính năm 2019; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện việc áp dụng phần mềm khảo sát sự hài lòng bằng hình thức qua các thiết bị di động và máy tính bảng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Khu đô thị Nam Thành phố.

Thực hiện góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố và dự thảo Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, đóng góp ý kiến về dự thảo báo cáo rà soát Chuyên đề về Chính quyền điện tử theo yêu cầu của Sở Tư pháp.

Đính kèm Báo cáo số 44/BC-BQLKN