XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Công bố kết quả chọn nhà đầu tư Công bố kết quả chọn nhà đầu tư

Thông tin tìm kiếm
STT
Tên dự án
TB sơ tuyển
KQ sơ tuyển
TB mời thầu
KQ đấu thầu chọn nhà đầu tư
1
Khu dân cư Lô số 1, số 2 - Khu 6B
Thông tin lưu trữ